Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Deklaracja dostępności

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów „Mały Książę” w Kędzierzynie-Koźlu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.stowarzyszeniemalyksiaze.eu/.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa nie jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W szczególności strona wykazuje błędy kaskadowych arkuszy stylów (CSS) oraz błędy kodowania HTML. Błędy te wykazywane są przez automaty służące do testowania zgodności ze standardem WCAG (walidatory stron internetowych). Należy jednak podkreślić, że wszystkie znane nam przeglądarki internetowe świetnie sobie radzą z obsługą takich błędów i są one dla użytkownika w zasadzie niewidoczne.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-04.

Niniejsze oświadczenie zaktualizowano dnia: 2024-03-23.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot niepubliczny podlegający na mocy art. 2 pkt. 3 lit. a wymogom ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest prezes Stowarzyszenia Barbara Wawrzynowicz adres e-mail – stowarzyszenie.rodzin@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 607111280. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2013-02-26.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2020-08-25.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 19
tel.: 607 111 280

faks: 77 480 13 82

e-mail: stowarzyszenie.rodzin@gmail.com
Strona internetowa: http://www.stowarzyszeniemalyksiaze.eu/

Skróty klawiszowe:

Brak obsługi skrótów klawiszowych

Dostępność architektoniczna

 1. Siedziba Stowarzyszenia pod adresem Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów „Mały Książę” w Kędzierzynie-Koźlu, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 19:

Na dzień dzisiejszy nie jest przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

 1. Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych dla Uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, Autyzmem w Kędzierzynie-Koźlu, wybrane pomieszczenia w budynkach pod adresami:
 1.  47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 19:

Na dzień dzisiejszy nie jest przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

 1. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Chrobrego 8/2:

Na dzień dzisiejszy nie jest przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

 1. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Konopnicka 2:

Na dzień dzisiejszy nie jest przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

 1. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 17:

Na dzień dzisiejszy częściowo jest przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

 1. budynek Niepublicznego Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z Autyzmem w Kędzierzynie-Koźlu, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Krasińskiego 18:

Na dzień dzisiejszy nie jest przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

 1. wybrane pomieszczenia w budynku pod adresem Dzienny Dom Pobytu „Mały Książę”
  47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Chrobrego 8/1:

Na dzień dzisiejszy nie jest przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

 1. wybrane pomieszczenia w budynku pod adresem Niepubliczna Integracyjna Świetlica Terapeutyczna dla osób z autyzmem, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 19:

Na dzień dzisiejszy nie jest przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Na stronie internetowej oraz w budynkach brak dostępności tłumacza migowego.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.