Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

AKTUALIZACJA - Przetarg - Budowa budynku o funkcji terapeutycznej z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana ogłoszenia upublicznionego dnia 04 czerwca 2020 r. (numer 1248304):
Ze względu na obszerność zagadnień zawartych w pytaniach (Sekcja "Pytania i wyjaśnienia") potencjalnych wykonawców Zamawiający zgodnie z postanowieniami pkt. 6.5.2 ppkt 15) Wytycznych przedłuża termin na składanie ofert do dnia 30 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 12.00.

Szczegóły odpowiedzi na pytania zostaną udostępnione niezwłocznie w momencie ich opracowania.

W związku z powyższym zmianie ulega zapis Rozdziału V. Termin składania ofert i wymagania formalne oferty Zapytania ofertowego z dnia 04 czerwca 2020 r. na poniższy:
"Oferta powinna być sformułowana w języku polskim, przygotowana w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosić się do przedmiotu Zapytania ofertowego.
Oryginał oferty w wersji papierowej, przygotowany w oparciu o niniejsze Zapytanie ofertowe – podpisany przez uprawnioną osobę wraz z wymaganymi załącznikami (w tym dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku udziału w postępowaniu), zwany dalej kompletną dokumentacją oferty, powinien być dostarczony na adres Zamawiającego w kopercie zaadresowanej z dopiskiem: „Oferta na budowę budynku o funkcji terapeutycznej
z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Autystów „Mały Książę” w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Sławięcickiej” w terminie do dnia 30.06.2020 r. (wtorek) do godz. 12.00 do siedziby Zamawiającego tj. Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 19.
Termin uważa się za zachowany w przypadku doręczenia dokumentacji oferty (liczy się data wpływu) w siedzibie Zamawiającego najpóźniej w w/w terminie.
Ze względu na panujący stan zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2 na terenie Polski, Zamawiający zapewnia bezpieczny odbiór ww. dokumentów z zastosowaniem wszelkich środków ostrożności.
Uwaga: do oferty należy także załączyć parafowany (zaakceptowany, bez wypełniania) projekt umowy stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego."

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być sformułowana w języku polskim, przygotowana w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosić się do przedmiotu Zapytania ofertowego.
Oryginał oferty w wersji papierowej, przygotowany w oparciu o niniejsze Zapytanie ofertowe – podpisany przez uprawnioną osobę wraz z wymaganymi załącznikami (w tym dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku udziału w postępowaniu), zwany dalej kompletną dokumentacją oferty, powinien być dostarczony na adres Zamawiającego w kopercie zaadresowanej z dopiskiem: "Oferta na budowę budynku o funkcji terapeutycznej z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Autystów „Mały Książę” w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Sławięcickiej" w terminie do dnia 30.06.2020 r. do godz. 12.00 do siedziby Zamawiającego tj. Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 19.
Termin uważa się za zachowany w przypadku doręczenia dokumentacji oferty (liczy się data wpływu) w siedzibie Zamawiającego najpóźniej w w/w terminie.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Włodzimierz Głogowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 721 307 307

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów "Mały Książę" w Kędzierzynie-Koźlu z siedzibą: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 19 zaprasza do składania ofert na zadanie p.n. "Budowa budynku o funkcji terapeutycznej z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Autystów "Mały Książę" w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Sławięcickiej".
Roboty dotyczą budowy nowego budynku na potrzeby domu dziennego pobytu na osiedlu Sławięcice. Budynek jedno-kondygnacyjny na rzucie prostokąta o wymiarach 12,14 m x 47,86 m. Wysokość budynku to 7,5 m (w kalenicy, od poziomu terenu). Oferenci (Wykonawcy) są zobowiązani do zapoznania się z pełną treścią Zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej "Informacji o ogłoszeniu"