Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Celem przedszkola jest ukierunkowywanie rozwoju dziecka oraz wczesną jego edukacją zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społecznokulturowym i przyrodniczym.

Do zadań przedszkola należą:

1. Wspieranie rozwoju indywidualnego dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych.

2. Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej.

3. Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.

4. Nabywanie przez dziecko kompetencji językowych, w tym umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych.

5. Integrowanie treści edukacyjnych.

6. Rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka i podjęcie wczesnych interwencji specjalistycznych.

7. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu udzielania dziecku pomocy specjalistycznej.

8. Umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

9. Organizowanie nieodpłatnie, na życzenie rodziców, w ramach planu zajęć religii w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych właściwych dla danego poziomu nauczania, dla grupy nie mniejszej niż siedmioro wychowanków danego oddziału. W tym czasie dzieci nieuczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela. Zajęcia religii prowadzone są przez nauczyciela skierowanego do przedszkola na podstawie misji kanonicznej przez biskupa właściwej diecezji. 

10. Organizowanie i udzielanie dzieciom oraz ich rodzicom pomocy psychologiczno- -pedagogicznej na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532).

Budynek przedszkola znajduje się przy ul. Krasińskiego.

Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem  do  realizacji zadań statutowych  posiada:

 1) Sale zajęć, w tym salę do terapii SI

 2) Pomieszczenie sanitarne,

 3)  Zaplecze kuchenne

 4) Szatnię,

 5) Ogród przedszkolny.