Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Misja:
- Wszechstronna pomoc osobom autystycznym oraz rodzinom, opiekunom i specjalistom.
- Organizowanie i prowadzenie różnych form lecznictwa, opieki i edukacji osób autystycznych.
- Prowadzenie rejestru osób z autyzmem oraz banku danych na temat autyzmu.
- Popularyzowanie problemu.

Prowadzone działania:
Wszelka pomoc autystom i ich rodzinom.

 

Rok powstania:

2009

 

Obszary działań
Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
Zatrudnianie, oferowanie miejsc pracy osobom bezrobotnym
- odbiorcy: osoby niepracujące,
Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji
- odbiorcy: osoby niepracujące, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,
Nauka, kultura, ekologia
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna
- Promocja i organizacja wolontariatu

 

Ludzie organizacji
Zarząd:
Barbara Wawrzynowicz - prezes
Dorota Krzyżanowska - wiceprezes
Rafał Bar - członek Zarządu
Katarzyna Nankiewicz - sekretarz
Aleksandra Raszewska-Stysiał-skarbnik
Liczba członków: 39

 

Rejestry
Krajowy Rejestr Sądowy - nr KRS: 0000339465
Główny Urząd Statystyczny - nr REGON: 160288445
Urząd Skarbowy - nr NIP: 7492061642
Status OPP od: 2009 roku

 

Struktura
Jednostki podległe:
Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych, w nim: Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna, Niepubliczne Gimnazjum Specjalne, Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. W systemie pozaszkolnym prowadzimy Niepubliczną Integracyjną Świetlicę Terapeutyczną dla Osób z Autyzmem.

 

Ekonomia społeczna
Organizacja  prowadzi działalność gospodarczą
Organizacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego

 

Centrum Edukacyjno-Terapeutyczno-Diagnostyczne Autyzmu

Informacja o Centrum